1–7 Tachwedd 2021

Telerau ac amodau

Mae Wythnos Senedd y DU yn ŵyl o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n cysylltu pobl â Senedd y DU a democratiaeth yn y DU. Mae ein Partneriaid yn sefydliadau ar draws y DU sy’n rhedeg digwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol Wythnos Senedd y DU sy’n archwilio beth mae democratiaeth yn golygu iddynt hwy a’u cymuned.

Mae’r telerau a’r amodau hyn ar gyfer sefydliadau sydd am gofrestru i gymryd rhan yn Wythnos Senedd y DU. Maent yn berthnasol rhwng Partner Wythnos Senedd y DU a Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Cyffredin.

DIFFINIADAU

Mae ‘ni’ ac ‘ein’ yn cyfeirio at Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Cyffredin a Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Arglwyddi, yn gweithredu wrth Wasanaeth Addysg ac Ymgysylltu Senedd y DU.

Mae ‘chi’ ac ‘eich’ yn cyfeirio at unrhyw unigolyn, ysgol, neu sefydliad sy’n cofrestru digwyddiad ar gyfer Wythnos Senedd y DU 

MEINI PRAWF CYMHWYSTER SEFYDLIADAU PARTNER

I fod yn Bartner Wythnos Senedd y DU, mae’n rhaid i chi fod yn sefydliad sy’n cefnogi democratiaeth seneddol yn y DU, naill ai’n amlwg neu ymhlyg. Ni ddylech fod yn sefydliad, ym marn Tîm Wythnos Senedd y DU, a allai arwain at Dŷ’r Cyffredin neu Wythnos Senedd y DU yn cael eu beirniadu oherwydd eich cynnwys fel Partner.

Mae unrhyw berson sy’n cyflwyno cais i ddod yn Bartner yn cytuno eu bod yn cael eu hawdurdodi i weithredu ar ran eu sefydliadau, gan gynnwys darparu gwybodaeth i Wythnos Senedd y DU ac i rwymo eu sefydliad i’r telerau a’r amodau hyn. Wrth ddarparu eich manylion rydych yn cytuno y gall Gwasanaeth Allgymorth ac Ymgysylltu Senedd y DU gysylltu â’ch sefydliad. Ar ran Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Cyffredin, mae tîm Wythnos Senedd y DU yn cytuno i:

 1. Gyhoeddi manylion am weithgareddau Partneriaid ar ei wefan a’u hyrwyddo lle bo’n briodol
 2. Darparu logo Wythnos Senedd y DU i Bartneriaid
 3. Darparu deunyddiau hyrwyddo ac addysgol Wythnos Senedd y DU am ddim, lle bo’n gymwys

MEINI PRAWF CYMHWYSTER DIGWYDDIAD NEU WEITHGAREDD

 1. Cynnal digwyddiad neu weithgaredd sy’n bodloni nodau ac amcanion Wythnos Senedd y DU. Mae’n rhaid i’r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau a dderbynnir fel rhan o raglen Wythnos Senedd y DU gysylltu pobl â Senedd y DU, archwilio beth mae’n ei olygu iddynt hwy a’u grymuso i gymryd rhan
 2. Cynnal digwyddiad neu weithgaredd sy’n digwydd o fewn dyddiadau penodedig Wythnos Senedd y DU.
 3. Ymatal rhag unrhyw weithgaredd neu ddefnydd o unrhyw ddeunyddiau neu logo Wythnos Senedd y DU mewn unrhyw ffordd a allai roi’r argraff, naill ai’n uniongyrchol neu drwy awgrym, fod Wythnos Senedd y DU yn cymeradwyo unrhyw safbwynt penodol wleidyddol, sefydliad, ymgyrch, cynnyrch masnachol, gweithgaredd neu fater arall tebyg o’r fath
 4. Nodi eich digwyddiad neu weithgaredd yn glir fel rhan o Wythnos Senedd y DU.Dylai eich deunydd cyhoeddusrwydd gynnwys y logo, a dylech gael dolen i wefan Wythnos Senedd y DU ar eich gwefan eich hun
 5. Darparu holl ddeunyddiau Wythnos Senedd y DU, os cânt eu cyflenwi, yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd
 6. Gallwch godi tâl ar bobl i fynychu eich digwyddiad, ond mae’n rhaid i’r arian fynd tuag at y gost o gynnal y digwyddiad.Ni ddylech wneud elw o’ch digwyddiad

GWYBODAETH, DATA A DIOGELWCH

Y data personol rydym yn eu casglu a phrosesu yw:

 • Eich enw, teitl swydd, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cyfeiriad post, eich cyfeiriad IP a manylion pa fersiwn o borwr gwe rydych yn ei ddefnyddio.
 • Gwybodaeth am sut y byddwch yn defnyddio’r safle, gan ddefnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalen.

DEFNYDDIO EICH DATA PERSONOL

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth I brosesu a rheoli eich cofrestriad digwyddiad a gwerthuso’r digwyddiad. Wrth ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, rydym yn dibynnu ar y sail gyfreithlon: angenrheidiol at ddibenion ein swyddogaeth gyhoeddus wrth ymgysylltu â’r cyhoedd.

Mae manylion llawn ynghylch defnyddio, storio, diogelwch a’ch hawliau dros ddata personol ar gael yn ein hysbysiad preifatrwydd.

IECHYD A DIOGELWCH

Nid yw Wythnos Senedd y DU yn gyfrifol am ddigwyddiadau na gweithgareddau Partneriaid. Nid yw Wythnos Senedd y DU yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod sy’n codi o ddigwyddiad neu weithgareddau Partner Wythnos Senedd y DU. Mae’n fater i bob Partner i wneud eu hasesiad eu hunain o ran iechyd a diogelwch ac yswiriant, ac i gydymffurfio â deddfau perthnasol.

CYHOEDDUSRWYDD

Mae’r adran hon yn dweud wrthych am y math o gyhoeddusrwydd y gallech ei dderbyn os ydych yn cofrestru digwyddiad ar gyfer Wythnos Senedd y DU. Mae hefyd yn cynnwys dolenni at ein Polisi Preifatrwydd a’n Polisi Hawlfraint.

 1. Os ydych yn rhoi caniatâd i ni rannu manylion eich digwyddiad Wythnos y Senedd gyda’ch Aelod Seneddol lleol, byddwn yn rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau gan gynnwys manylion cyswllt iddynt
 2. Os ydych yn cofrestru digwyddiad fel ysgol neu sefydliad ac i chi gyflwyno manylion am blant o dan 18 oed fel rhan o’ch cofrestriad, chi sy’n gyfrifol am sicrhau eich bod yn cymryd pob gofal angenrheidiol i ddiogelu eu data personol cyn i chi anfon y manylion hynny atom, gan gynnwys drwy gael caniatâd gan eu rhiant neu warcheidwad cyfreithiol pe bai angen.
 3. Gweler ein Polisi Preifatrwyddam ragor o wybodaeth am sut y byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol, a’n Polisi Hawlfraint i gael manylion am hawlfraint ar y wefan hon.

EIDDO DEALLUSOL

Mae pob hawlfraint, logo, hawliau dylunio a hawliau eiddo deallusol eraill (cofrestredig ac anghofrestredig) yn unrhyw ddeunyddiau Wythnos Senedd y DU yn parhau i fod yn hawlfraint Seneddol.  Ni ddylech ymdrin â deunyddiau Wythnos Senedd y DU mewn unrhyw ffordd heblaw fel y cytunwyd yn y telerau ac amodau hyn. Yn benodol, mae’n rhaid i chi beidio â newid unrhyw un o’r deunyddiau.

Os ydych yn darparu unrhyw logo neu ddeunyddiau i Wythnos Senedd y DU, rydych yn cytuno y gallant gael eu cyhoeddi gan Wythnos Senedd y DU ar ei wefan ac mewn unrhyw ddeunyddiau Wythnos Senedd y DU.

Gallwch ddefnyddio logo Wythnos Senedd y DU fel y nodir yn y telerau ac amodau hyn, ond mae’n rhaid i chi beidio â defnyddio arwyddlun Coron Portcullis o Dŷ’r Senedd (mae enghraifft o hyn yn nhroedyn pob tudalen o’r Telerau ac Amodau hyn).

Nodwch nad yw unrhyw ddeunydd a hawlir wrth gymryd rhan yn Wythnos Senedd y DU i’w defnyddio ar gyfer eu hailwerthu. Mae hyn yn cynnwys y bathodynnau Wythnos Senedd y DU wedi’u gwehyddu.

CYFFREDINOL

Mae’r adran hon yn eich rhybuddio i fod yn ofalus ynghylch anfon gwybodaeth dros y Rhyngrwyd. Mae’n dweud wrthych y gall y telerau a’r amodau hyn newid. Ac mae’n esbonio beth fydd yn digwydd os aiff rhywbeth o’i le.

 1. Rydym yn cadw’r hawl i newid y telerau ac amodau hyn unrhyw bryd wrth bostio newidiadau ar-lein. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio pob tudalen am unrhyw ddiweddariadau.
 2. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw gostau, colled na difrod, gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, y gallech ddioddef oherwydd neu mewn cysylltiad ag Wythnos y Senedd, neu oherwydd eich bod wedi dibynnu ar y wybodaeth a ddarparwyd gennym amdano ar ein gwefan.
 3. Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu, a’u dehongli yn unol â, chyfraith Lloegr a Chymru. Os oes unrhyw anghydfod rhyngoch chi a ni mewn perthynas â’r telerau ac amodau hyn, dim ond gan lysoedd Lloegr a Chymru y gellir delio â hynny.
 4. Mae torri’r amodau a thelerau hyn yn rhoi’r hawl i Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Cyffredin i ddiddymu cofrestriad eich sefydliad fel Partner Wythnos Senedd y DU heb atebolrwydd a heb rybudd, ac i dynnu unrhyw hawliau mewn perthynas ag achrediadau Wythnos Senedd y DU, hawliau defnydd ac hawliau atgynhyrchu yn ôl oddi wrth eich sefydliad. Ni ddylech ddefnyddio unrhyw ddeunyddiau Wythnos Senedd y DU os bydd eich cofrestriad yn cael ei ddiddymu.