1– 7 Tachwedd 2020

Gwneud Eich Marc

Dyma'ch cyfle nawr i Wneud Eich Marc

Mae'r bleidlais Gwneud Eich Marc isod. Mae pleidleisio'n hawdd! Dewiswch yn unig un mater DU gyfan ac un mater lleol sydd fwyaf pwysig i chi.

Mae Gwneud Eich Marc yn gyfle i bobl ifanc 11-18 oed ledled y DU fynegi eu barn a chychwyn ar eu taith ddemocrataidd trwy bleidleisio ar y polisïau y maent am eu cyflwyno neu eu newid.

Bydd y materion rydych yn pleidleisio amdanynt fel y rhai pwysicaf yn cael eu trafod gan Aelodau Ieuenctid y Senedd. Byddant yn ymgyrchu i ddylanwadu ar Senedd y DU a'u cynrychiolwyr lleol, gan sicrhau y bydd y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn gwrando ar farn pobl ifanc.

Dyma'ch cyfle i ddylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a all wneud gwahaniaeth go iawn ynghylch y materion sydd o bwys i chi. Gwneud Eich Marc yw un o'r ffyrdd mwyaf pwysig a dylanwadol y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn proses ddemocrataidd.

Mae gennych hyd at y 30ain o Dachwedd i fwrw eich pleidlais!

Mae Gwneud Eich Marc yn ymgyrch y Cyngor Ieuenctid Prydeinig, a gefnogir gan Senedd y DU.

Bwriwch Eich Pleidlais Nawr!

Pleidleisiwyd ar y materion isod gan Senedd Ieuenctid y DU ac nid ydynt yn bolisïau Senedd y DU na’r Llywodraeth.

Ydych chi'n cymryd rhan gyda'ch ysgol/sefydliad ieuenctid?*
Materion sy’n effeithio ar genhedloedd unigol neu ledled y DU*:*
Materion sy’n ymwneud ag ardaloedd lleol:*

Bydd y bleidlais hon yn blaenoriaethu'r materion ar gyfer y drafodaeth yn Nhŷ'r Cyffredin (yn amodol ar bleidlais gan ASau a chyfyngiadau COVID-19), ond mae'n rhaid i'r drafodaeth gynnwys o leiaf 2 bwnc ledled y DU oherwydd natur ddatganoledig democratiaeth y DU.

Dyma'r darn pwysig

Wrth bleidleisio yn Gwneud Eich Marc rydych yn cytuno y gellir rhannu eich pleidlais â Chyngor Ieuenctid Prydain a'u sefydliadau cysylltiol. Ydych chi wedi darllen ein telerau ac amodau a'n datganiad preifatrwydd?