1– 7 Tachwedd 2020

Gwneud Eich Marc

 

Beth yw Gwneud Eich Marc?

Mae Gwneud Eich Marc yn gyfle i bobl ifanc 11-18 oed ledled y DU i fynegi eu barn a chychwyn ar eu taith ddemocrataidd trwy bleidleisio ar y polisïau y maent am eu cyflwyno neu eu newid.

Eleni, mae Senedd Ieuenctid y DU yn lansio Gwneud Eich Marc ar Dachwedd 1 2020 fel rhan o Wythnos Senedd y DU.

Bydd y materion sy’n cael eu pleidleisio fel y rhai pwysicaf yn ganolbwynt ymgyrchoedd Senedd Ieuenctid y DU. Bydd aelodau’r Senedd Ieuenctid yn ymgyrchu i ddylanwadu ar Senedd y DU a’u cynrychiolwyr lleol, gan sicrhau y bydd y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn gwrando ar farn pobl ifanc.

Beth ddylai eich ymgyrch Senedd Ieuenctid y DU ymgyrchu amdano?

Bydd Senedd Ieuenctid y DU yn dod at ei gilydd i drafod a phenderfynu’r materion pwysicaf i ymgyrchu drostynt yn ystod y flwyddyn o’n blaenau. Bydd y materion hyn yn cael eu penderfynu gennych chi!

Pwy sy’n gwneud penderfyniadau am ba faterion?

Mae penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud gan grwpiau gwahanol o bobl gan ddibynnu ar ble rydych yn byw yn y DU. Mae rhywfaint o bŵer yn cael ei rannu rhwng Senedd y DU yn Llundain, Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon, Senedd Cymru a rhai meiri yn Lloegr (Materion Datganoledig). Mae penderfyniadau eraill sy’n effeithio ar y DU gyfan yn gallu cael eu gwneud yn unig gan Senedd y DU yn Llundain (Materion y DU).

Dysgwch fwy am y pynciau rydych yn gallu pleidleisio arnynt yma:

Cefnogi Ein Hiechyd Meddwl

Prifysgol Am Ddim

Mynd i’r Afael â Thlodi Plant

Dod â Llygredd Plastig i Ben

Cynyddu Ymwybyddiaeth Hioliol yn y Cwricwlwm

Gweithredu ynghylch yr Argyfwng Hinsawdd

Pleidleisiau yn 16

Mynd i’r Afael â Gwahaniaethu a Throsedd Gasineb yn y DU

Cynnwys Pobl Ifanc yn y Cynllun ar gyfer Adfer Wedi COVID-19

Diogelu Hawliau Dynol