1–7 Tachwedd 2021

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin
Skip hero

Yn yr adran hon darganfyddwch rai o’r cwestiynau cyffredin ynglŷn ag Wythnos Senedd y DU.

Cofrestru ar gyfer Wythnos Senedd y DU

1. Beth sy’n rhaid i mi wneud i gymryd rhan?

Cofrestrwch a byddwn yn anfon Pecyn Wythnos Senedd y DU am ddim atoch sy’n llawn gweithgareddau i’ch helpu i gymryd rhan.

2. Pa weithgareddau y gallaf eu gwneud?

Beth bynnag sy’n addas i chi, mae llawer o syniadau yn eich pecyn. Gallwch wneud y gweithgareddau ar-lein, mewn grwpiau neu gartref, yr unig beth sydd angen i chi wneud yw agor eich pecyn ac i ffwrdd â chi!

Os byddwch yn dymuno mynd â phethau ymhellach, mae rhagor o adnoddau ar ein gwefan gan gynnwys straeon gan bobl sydd wedi cymryd rhan yn flaenorol.

3. Sawl un sy’n gallu cymryd rhan yn fy ngweithgaredd?

Cynifer ag yr ydych yn dymuno. Gall fod yn fawr neu’n fach!

4. Oes rhaid i’m gweithgareddau gael eu cynnal yn ystod wythnos senedd y du?

Gall eich gweithgaredd gael ei gynnal ar unrhyw adeg, ond mae Wythnos Senedd y DU yn swyddogol ar 1 – 7 Tachwedd a byddem wrth ein bodd i chi fod yn rhan o’r gweithgareddau!

5. Fydd fy as yn mynychu fy ngweithgaredd?

Pan fyddwch yn cofrestru, byddwn yn gofyn i chi a allwn hysbysu’ch AS eich bod yn cymryd rhan. Mae’n bosibl y bydd eich AS yn cysylltu neu ofyn a ydynt yn gallu mynychu eich gweithgaredd – naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb. Ar gyfartaledd, cynhaliwyd 13 o ddigwyddiadau ymhob etholaeth y llynedd, felly ni fyddant yn gallu mynychu pob gweithgaredd.

  • Gallwch gysylltu â’ch AS unrhyw adeg.
  • Gallwch hefyd wahodd Aelod Tŷ’r Arglwyddi, neu gynghorydd lleol!

Os byddwch yn byw yn yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon, efallai y byddech yn dymuno gwahodd eich Aelod o Senedd yr Alban, Aelod o’r Senedd, neu Aelod o’r Cynulliad Deddfwriaethol. Gallwch hefyd gysylltu â chynghorydd lleol neu faer etholedig.

6. Fydd eraill yn gallu gweld fy ngweithgaredd ar-lein?

Na fyddant, ni chyhoeddir manylion gweithgareddau ar y wefan.

7. Oes terfyn amser ar gyfer cofrestru?

Nac oes, gallwch gofrestru unrhyw adeg. Ond dim ond 10,000 o becynnau am ddim sydd gennym ac unwaith maent wedi’u hanfon, does dim ar ôl!

Y Pecyn

8. Beth sydd yn fy mhecyn?

Mae gan bob pecyn flwch pleidleisio, hadau tsili a llyfryn a grëwyd ar gyfer eich math o sefydliad.

9. Pryd fydda i’n cael fy mhecyn?

Os yw eich sefydliad yn un o’n partneriaid swyddogol, gallem fod yn aros am gynnwys arbennig oddi wrthynt ar gyfer eich llyfryn a allai ohirio anfon eich pecyn allan.

Byddwn yn dechrau anfon y pecynnau yn ystod yr haf. Cofiwch roi eich cyfeiriad llawn a chod post fel ein bod yn gwybod lle i anfon eich pecyn.

10. Faint mae’r pecyn yn costio?

Mae am ddim. Yr unig beth sydd angen i chi wneud yw cofrestru!

11. Ydw i’n gallu cael mwy nag un pecyn?

Ydych – bydd angen i chi gofrestru ar wahân ar gyfer pob pecyn sydd ei angen arnoch.

12. Ydych chi’n gallu anfon eitemau ychwanegol o’r pecyn ataf?

Nid yw’n bosibl anfon eitemau unigol o’r pecyn ond gallwch gofrestru ar gyfer pecynnau ychwanegol i dderbyn eitemau ychwanegol.

Ar ôl Wythnos Senedd y DU

13. Ydw i’n derbyn tystysgrif neu fathodyn?

Bydd pawb yn derbyn tystysgrif ddigidol ar ôl iddynt gwblhau arolwg adborth a fydd yn cael ei e-bostio atoch ar ddechrau Wythnos Senedd y DU.

Gall sefydliadau unffurf hawlio bathodynnau wrth gwblhau’r un arolwg adborth. Bydd yn rhaid i chi ddewis ‘grŵp ieuenctid unffurf’ fel eich ‘math o sefydliad’ yn yr arolwg i gael eich cyfeirio at y dudalen gywir i hawlio bathodynnau. Cofiwch roi cyfeiriad llawn i ni i sicrhau eu bod yn cyrraedd yn ddiogel.

14. Pryd bydd fy mathodynnau’n cyrraedd?

Anfonir bathodynnau o Ionawr 2022. Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau eu bod yn eich cyrraedd yn gyflym, ond gallai gymryd bedair i chwe wythnos o ddechrau Ionawr 2022.